ارزیابی ریسک معادن

ارزیابی ریسک معادن – مدیریت ریسک معادن – نمونه جدول

ابزارهای ارزیابی ریسک برای کمک به جلوگیری از خطرات عمده در صنعت معدن، مانند آتش سوزی، انفجار، انفجار باد، فوران، احتراق خود به خود، ناپایداری سقف، مواد شیمیایی و خطرناک و غیره از آسیب رساندن به معدنچیان استفاده می شود. فرآیند ساختارمند مرتبط با ارزیابی ریسک معادن به شناسایی خطرات اصلی و ارزیابی عوامل مهندسی، مدیریت و فرآیند کاری که بر چگونگی کاهش بالاترین خطر یک معدن تأثیر می‌گذارند، کمک می‌کند.

ارزیابی ریسک معادن – مدیریت ریسک معادن – نمونه جدول

نگرانی در مورد ایمنی معدن همچنان ادامه دارد، بدون در نظر گرفتن اقدامات قابل توجه اداره کل ایمنی معادن دنباد برای کاهش تلفات معدن، تعداد حوادث همچنان بالاست. شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (1) فرآیندی است که در آن مدیریت معدن خطرات موجود در معادن را شناسایی می کند، خطرات را تجزیه و تحلیل می کند و خطرات مرتبط با خطرات را به منظور تعیین و اجرای کنترل ها برای حفظ ریسک در سطح قابل قبولی ارزیابی می کند.

هدف این مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک معادن – مدیریت ریسک معادن با استفاده از تکنیک‌های مختلف ارزیابی ریسک مانند تحلیل حالت و اثر شکست (FMEA) و ارزیابی و کنترل ریسک محل کار (WRAC) به منظور بهبود ایمنی معدن است.

میزان موفقیت تحت تأثیر فرهنگ مدیریت ریسک موجود در عملیات معدنکاری، شناسایی ریسک، طراحی ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، ویژگی فرآیند ارزیابی ریسک، میزان کنترل‌های موجود و کیفیت است.

ارزیابی ریسک معادن (RA) فرآیندی است که برای ارزیابی خطراتی استفاده می‌شود که در صورت عدم کنترل کافی می‌تواند آسیب زیادی به عملیات معدن و کارگران آن وارد کند. توافق عمومی این بود که فرآیند ارزیابی ریسک اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که برای یک محیط کار ایمن‌تر مفید است.

احتمال اینکه چیزی باعث آسیب شود با شدت بالقوه آن آسیب ترکیب می شود به عنوان خطر شناخته می شود. در صنعت معدن تعدادی از حوزه های پرسنل شاغل، محیط محله، شرایط مالی صنعت و یا رفاه عمومی جامعه وجود دارد. علاوه بر این، عملیات استخراج ممکن است در ابتدا ظاهراً بی ضرر به نظر برسد. با این حال، در آینده ممکن است منجر به وضعیت خطرناک شود. بنابراین، تعیین مناطقی که در معرض خطر یا مستعد در معرض خطر قرار گرفتن هستند ضروری است.

چنانچه نیاز دارید طرح HSE PLAN برای حفاری معدن تدوین کنید این مقاله می تواند به شما در شناسایی ریسک و ارزیابی ریسک معادن کمک کند.

تدوین HSEPLAN برای معدن

ارزیابی ریسک معادن

مراحل زیر در چارچوب پیشنهادی است که به طرفین محل کار کمک می کند تا مطابقت با تعهدات نظارتی خود را در مورد ارزیابی ریسک نشان دهند:

  • تمام خطرات بهداشتی و ایمنی (و خطرات بالقوه) برای معدن یا کارخانه معدن مورد نظر را شناسایی کنید.
  • ماهیت محل کار، نوع کار، شرایط کار در محل کار و شرایط کار رایج در محل کار مشابه را در نظر بگیرید.
  • تعیین اینکه کدام خطرها باید در معرض خطر قرار گیرند باید به طور مشترک توسط کارفرما و کمیته مشترک بهداشت و ایمنی یا نماینده بهداشت و ایمنی در صورت وجود تصمیم گیری شود (یعنی مشابه فرآیند تعیین وظایف غیر معمول خطرناک همانطور که در بخش مورد نیاز است. 62.1 آیین نامه 854).
  • برای هر خطر یک سطح از خطر تعیین کنید و خطرات را با توجه به سطح خطر آنها رتبه بندی کنید.
  • اولویت (یعنی بالاترین رتبه بندی خطرات) را برای تجزیه و تحلیل علت ریشه ای شناسایی کنید، که فرآیندی سیستماتیک برای شناسایی عوامل و روابط علّی است که به یک مشکل یا رویداد نامطلوب کمک می کند. این به تعریف کنترل های موثر برای علل ریشه ای شناسایی شده کمک می کند.
  • خطرات اولویت دار برای معدن یا کارخانه معدن مورد نظر را با خطرات شناسایی شده برای بخش معدن به طور گسترده تر از طریق آخرین ارزیابی رتبه بندی خطر وزارت، مقایسه کنید تا متوجه شوید و تأیید کنید که همه خطرات در نظر گرفته شده اند.

شناسایی تمام خطرات بهداشتی و ایمنی (و خطرات بالقوه) در یک معدن یا کارخانه معدن باید شامل جمع آوری تمام منابع آسیب احتمالی، آسیب یا اثرات نامطلوب بر سلامت کارگران باشد که در آن محل کار وجود دارد. در تهیه فهرستی جامع از خطرات، تمام فرآیندها و فعالیت های کاری که رخ می دهند یا در شرف وقوع هستند باید در نظر گرفته شوند.

هنگامی که فهرست کاملی از خطرات بهداشتی و ایمنی برای یک معدن یا کارخانه معدنی تهیه شد، باید برای هر خطر موجود در لیست، سطحی از خطر تعیین شود.

یک روش رایج و پذیرفته شده برای دستیابی به این امر شامل استفاده از ماتریس ریسک استاندارد «احتمال در مقابل پیامد» (یعنی همانطور که در ماتریس ریسک نمونه در زیر نشان داده شده است)، همراه با مجموعه ای از توصیفگرهای درجه بندی شده است که طیف کامل احتمال و پیامد را مشخص می کند. معمولاً «احتمال» به عنوان اندازه‌گیری تعداد دفعات وقوع یک رویداد شناخته می‌شود، در حالی که «نتیجه» نتیجه یک رویداد است که به صورت کمی بر حسب ضرر، ضرر آسیب یا فرصت از دست رفته بیان می‌شود.

برای هر رویداد نامطلوب یا قرار گرفتن در معرض خطر نامطلوب شناسایی شده، باید با انتخاب مناسب‌ترین توصیفگرها از جدول 1، احتمال وقوع و شدت پیامد آن در صورت وقوع رویداد را تخمین زد. پیامد هر رویداد مشخص شده است، سطح ریسک آن را می توان از طریق ماتریس ریسک تعیین کرد. هنگامی که یک سطح ریسک به هر رویداد اختصاص داده شد، می توان آنها را بر اساس سطح ریسک نزولی رتبه بندی کرد.

سطح ریسک نشان داده شده در هر جعبه در ماتریس ریسک، با ضرب مقدار برای رتبه‌بندی احتمال در مقدار رتبه‌بندی پیامد مربوط به هر کادر معین در ماتریس تعیین می‌شود. به عنوان مثال، سطح ریسک 25 نشان داده شده در کادر در گوشه سمت راست بالای ماتریس با ضرب مقدار احتمال متناظر (یعنی 5) در مقدار پیامد مربوطه (یعنی 5) برای آن جعبه به دست می آید.

  • ریسک “بحرانی” یک سطح ریسک بین 20 تا 25 است
  • ریسک “بالا” یک سطح ریسک بین 12 تا 16 است
  • ریسک “متوسط” یک سطح ریسک بین 5 تا 10 است
  • ریسک “کم” یک سطح ریسک بین 1 تا 4 است
HSEPLAN-کار-در-معدن

جدول ارزیابی ریسک معادن

ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی
ارزیابی ریسکاقدامات کنترلیپیامدخطرتجهیزاتفعالیت
سطح ریسکشدت پیامدمیزان تماساحتمال وقوع
High2533الف) تقویت و استحکام ستون
ب) جرز و تخته کشی
پ) استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگابزار کار و اشیاء (خطر برخورد سنگ، چوب و ابزار پرتاب شده با اعضا بدن)تجهیزات انفجاری تعریف شدهدینامیت گذاری
    مواد منفجره در مسیر تجهیزات الکتریکی قرار نگیرند
مواد منفجره در مسیر ضربه یا فشار بیش از حد قرار نگیرند
محل نگهداری آنها گرم نباشد
دمای محیط نگهداری بررسی می شود
هنگام جابجایی مواد منفجره با تجهیزات ایمن انجام می شود
استفاده از کلاه مخصوص حمل، دستکش و کفش مخصوص حمل برای بلستر  
شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگ، تخریب انبار نگهداری، تخریب کارگاهانفجار ناخواستهدینامیت، مواد منفجرهانفجار بر اثر ضربه
    بلستر به طور کلی سیاهه های مربوط به حفاری را برای شناسایی مناطق مشکل دار احتمالی مانند وجود درزهای گل، حفره ها یا ناهنجاری های زمین شناسی بررسی  می کند.
بر اساس طرح تایید شده انفجار و نتایج بررسی، بلستر وزن بار، هندسه، ساقه و سایر پارامترها را محاسبه می کند.
مکان های انفجار باید ایمن شده و علائم هشدار دهنده قبل از بارگیری گمانه ها نصب شود
شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگبارگیری مواد منفجره در یک گمانهدینامیتانفجار
High2533مواد منفجره استفاده شده باید فقط از مراجع تایید شده و دارای مجوز خریداری شود
استفاده از دستورالعمل و مقررات معادن فلزی
اگر مواد منفجره معیوب پیدا شود، به تامین کننده برگردانده می شود. تامین کننده مجاز مواد منفجره انتخاب می شود
سوابق نگهداری از مواد منفجره بر اساس جدول زمان بندی چک می شود. برای جابجایی بر اساس برگه MSDS صورت   می پذیرد. چاشنی باید به طور جداگانه ذخیره شود. مواد منفجره باید در منطقه خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری شوند. مواد منفجره را در برابر دمای شدید محافظت می شود
هادی صاعقه باید در بالای انبار نگهداری از مواد منفجره نصب شود هادی صاعقه نباید بیش از 10 اهم مقاومت داشته باشد.
نصب علائم سیگار ممنوع، ایجاد حریق و زدن فندک ممنوع در محل نگهداری از مواد منفجره

شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگ، تخریب انبار نگهداری، تخریب کارگاهانفجار ناخواستهدینامیت، مواد منفجرهانفجار
    نگهداری صحیح و ایمن مواد منفجره در انبار معتبر و دارای مجوز: جابجایی و استفاده صحیح، ایمن و دقیق از مواد منفجره توسط بلسترهای ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت بلستر صادر شده توسط DGMS. سیستم امنیتی مناسب برای جلوگیری از سرقت/ دزدی، ورود غیرمجاز به محوطه کارگاه و بررسی افراد مجاز برای جلوگیری از حمل جعبه کبریت، چراغ، تلفن همراه، سیگار یا غیره. مواد منفجره معمولی باید در بسته بندی کارتریج اصلی خود استفاده شود و این کارتریج نباید برای حذف مواد منفجره برای ساخت کارتریج با اندازه های مختلف بریده شود. مواد منفجره باید در ظروف مخصوص حمل شوند. سوراخ هایی که با مواد منفجره شارژ شده اند تا زمانی که انفجار کامل نشود، بدون مراقبت رها نمی شوند. در صورت دزدی به نزدیک ترین پاسگاه انتظامی گزارش می شود. قبل از شروع شارژ، سیگنال های هشدار صوتی واضح توسط Sirens داده        می شود تا افراد نزدیک بتوانند پناه بگیرند.شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگ، استفاده ناشایست از مواد منفجره سرقتیدزدیده شدن، انفجار، انفجار حین جابجایی، مواد منفجره عمل نکردهمواد منفجرهنگهداری از مواد منفجره
High2533به منظور رفع خطرات ناشی از شکست شیب ریخته گری روباز، تخمین پایداری گود نهایی و شیب برای معادن موجود انجام خواهد شد. با تعیین ضریب ایمنی، شیب ها باید در فواصل زمانی منظم برای بررسی هرگونه خرابی احتمالی کنترل شوند.شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگشکست شیب ریخته گریدینامیتانفجار
    وسایل نقلیه در شرایط کار خوب نگهداری می شوند و حداقل یک بار در ماه توسط شخص ذیصلاح مجاز برای این منظور توسط مدیریت بررسی می شوند.
علائم راه در هر نقطه عطف تا جاده اصلی (هرجا که لازم باشد) ارائه خواهد شد.
برای جلوگیری از خطر در هنگام دنده عقب رفتن وسایل نقلیه به ویژه در محل کار/نقاط بارگیری، درپوش باید نصب شود تا به درستی عملکرد معکوس/لکه گیری را هدایت کند.
فقط رانندگان آموزش دیده استخدام خواهند شد.
در مسیرهای حرکتی المان های هدایت شونده نصب می گردد
از تابلوهای دید در شب استفاده شود
جاده حمل و نقل باید پاشیده شود به طور منظم از رانندگی در شب باید اجتناب شود راننده باید دارای مجوز RTO برای رانندگی وسیله نقلیه باشد.
سرویس‌های دوره‌ای خودرو ترمزها و دستگاه‌های فرمان باید سالم باشند چراغ‌های جلو و عقب خودرو باید سالم باشند.        
شکستگی، آسیب عضلانی، تخریب ماشین آلات و ادواتتصادفبیل مکانیکی
بیل مکانیکی با پاکت و چکش هیدرولیک
دریل واگن
بلدوزر
لودر
کامیون ده چرخ
تانکر آب پاش
تراکتور سوخت رسان
نیسان
خودرو سواری
حمل و نقل
High2533وسایل نقلیه در شرایط کار خوب نگهداری می شوند و حداقل یک بار در ماه توسط شخص ذیصلاح مجاز برای این منظور توسط مدیریت بررسی می شوند.
علائم راه در هر نقطه عطف تا جاده اصلی (هرجا که لازم باشد) ارائه خواهد شد.
برای جلوگیری از خطر در هنگام دنده عقب رفتن وسایل نقلیه به ویژه در محل کار/نقاط بارگیری، درپوش باید نصب شود تا به درستی عملکرد معکوس/لکه گیری را هدایت کند.
فقط رانندگان آموزش دیده استخدام خواهند شد.
شکستگی، آسیب های دائمی، مرگ، قطع عضو، آسیب های عضلانیلغزندگی، نگرفتن ترمز، لیز خوردگی، واژگونی، حرکت در میدان دید ناکافی، حرکت در زمین های ناهموارچکش هیدرولیک
دریل واگن
بلدوزر
لودر
کامیون ده چرخ
تانکر آب پاش
تراکتور سوخت رسان
نیسان
خودرو سواری
حمل و نقل
    وسایل نقلیه در شرایط کار خوب نگهداری می شوند و حداقل یک بار در ماه توسط شخص ذیصلاح مجاز برای این منظور توسط مدیریت بررسی می شوند.

خرابی ماشین آلات، آسیب های عضلانی به راننده، شکستگی، آسیب های دائمی، مرگخطر ناشی از حمل بار اضافی و ماشین آلات سنگیندریل واگن
بلدوزر
لودر
کامیون ده چرخ
حمل و نقل
High2533داشتن گواهینامه رانندگی ، برگه معاینه فنی ماشین پیشنهاد : داشتن کارت سلامت رانندهشکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگتصادفپراید، وانت ، موتور،  علائم ترافیکیحمل و نقل
High2533وسایل نقلیه در شرایط کار خوب نگهداری می شوند و حداقل یک بار در ماه توسط شخص ذیصلاح مجاز برای این منظور توسط مدیریت بررسی می شوند.
علائم راه در هر نقطه عطف تا جاده اصلی (هرجا که لازم باشد) ارائه خواهد شد.
برای جلوگیری از خطر در هنگام دنده عقب رفتن وسایل نقلیه به ویژه در محل کار/نقاط بارگیری، درپوش باید نصب شود تا به درستی عملکرد معکوس/لکه گیری را هدایت کند.
فقط رانندگان آموزش دیده استخدام خواهند شد.
شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگ
واژگونی وسایل نقلیه
معکوس کردن، بارگیری، تصادف، جاده ناهموار،
کوپلینگ و جداسازی ناایمن تریلرها و رانندگان آموزش ندیده

بیل مکانیکی
بیل مکانیکی با پاکت و چکش هیدرولیک
دریل واگن
بلدوزر
لودر
کامیون ده چرخ
تانکر آب پاش
تراکتور سوخت رسان
نیسان
خودرو سواری
حمل و نقل
High2533ماشین انفجار یا کلید شلیک باید در تمام مراحل بارگیری توسط انفجار نگه داشته شود و برای جلوگیری از هرگونه انفجار ناخواسته وصل شود.شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگخطر انفجارماشین انفجار یا کلید شلیکاقدام به انفجار
High2533جابجایی سنگ شکسته به پارامترهای طراحی شات، شرایط زمین شناسی و محدودیت های معدن بستگی دارد. انتظار نمی رود که سنگ تکه تکه شده فراتر از محدوده منطقه انفجار حرکت کند. بلستر محدوده منطقه انفجار را تعیین می کند و مسئول رعایت قوانین ایمنی است. از تابلوها و المان های محافظتی استفاده کنید. ابزار ارتباطی رادیویی بین مسئول HSE  ناظر، رئیس کارگاه و پرسنل کارگاهی استفاده کنیدشکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگابزار کار و اشیاء (خطر برخورد سنگ، چوب و ابزار پرتاب شده با اعضا بدن)المان های محافظتیمحافظ کردن منطقه انفجار
ALARP1533شناسایی تجهیزات معیوب و تاریخ گذشته و معدوم کردن آنهاجراحتمعیوب بودن تجهیزات حفاظت فردیتجهیزات حفاظت فردیفرآیند کار
ALARP1533تجهیزات حفاظت فردی در شرایط بهداشتی نگهداری شود.جراحت فرد و فرسوده شدن تجهیزات حفاظت فردیتجهیزات حفاظت فردی در شرایط بهداشتی نگهداری نمی شود.تجهیزات حفاظت فردیفرآیند کار
Low1310قراردادن ستون ها در فولیهمشکلات عضلانیسقوط از ارتفاعهیلتیتخریب
ALARP1533    نگهداری و تخته کوبی کمر بالای جعبه کار    شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگریزش سقفمواد منفجرهتخریب
High1516حفر چال در لایه ها جهت تخلیه گاز داخل لایه
استفاده از کپسول های خود نجات در مراکز دارای خطر بالا
شکستگی ، آسیب های دائمی ، مرگپرتاب زغال(خطر پرتاب زغال به علت داشتن کیسه های گاز متان)مواد انفجاریتخریب
High1516دگازاژ لایه های گازدار
استفاده از دینامیت های ضد گریزو
شکستگی ، ضربهپرتاب مواد (سنگ، چوب، ریزش کوه یا معدن)دینامیتتخریب
High2533تهویه مطبوع داخل معدن
تهیه نقشه کامل تهویه
کنترل گازها    
خفگی
مرگ و آسیب های تنفسی
خفگی (خطر گیرافتادن در معدن و اسنشاق گاز متان دینامیتتخریب
High1536بررسی نقشه های نصب دینامیت قبل از شروع عملیات  اجراییقطع برق ، آتش سوزی ، برق گرفتگیقطع شدن کابلدینامیتتخریب
High2566بستن و محدود کردن منطقه عملیات با بشکه / مخروطی و نوار خطر ، استفاده از لباس شبرنگ و کلاه ایمنی زرد رنگ توسط کارگران  ، استفاده از تابلو جاده در دست تعمیر است ، استفاده از یک نفر به عنوان پرچم دارشکستگی ، مرگبرخورد وسایل نقیله عبوری یا موتور با کارگراندینامیت و وسایل نقلیهتخریب و جابجایی
ALARP5210به کار گیری قوانین و آیین نامه حمل دستی بار استفاده از دو یا سه نفر برای حمل کول ها        آسیب به دیسک ها و ستون فقرات – اختلال خواب به دلیل درد در ستون فقرات      پوسچر بدنی نامناسب و فشار به ستون فقراتنخاله ها و بیل و فرغونتخلیه نخاله ها
Low136استفاده از عینک ایمنی و شیلد صورت با کیفیت و دارای استاندارد از نظر سلامت فیزیکی، تاریخ مصرف
شما بايد به سرعت تمركز كنيد و عمل نماييد . اين لغات را با  سلسله مراتب به خاطر بياوريد . پمپ كردن پدال – ترمز دستي – كم كردن دنده ( تغيير به دنده سنگين) –  پيدا كردن مكان امن پمپ كردن پدال (زماني كه سيستم شما ABS  است از روش پمپ پدال استفاده ننماييد) در اين روش گاهي اوقات فشار ترمز برخواهد گشت و ترمز عمل خواهد كرد 2 – به آرامي سعي كنيد از ترمز دستي براي كم كردن سرعت استفاده نماييد ( اما بدون مانع شدن شديد)     3 – تغيير وضعيت دنده به دنده سنگين ( در دنده هاي اتوماتيك به حالت دنده سنگين) كه به كم شدن سرعت كمك مي كند 4. در كنار جاده بدنبال نقطه امني براي متوقف كردن خودرو باشيد  
شخص ثالث – داشتن برگه معاینه فنی – الزام به بستن کمربند ایمنی
رانندگی با سرعت مطمئنه – ممنوعیت رانندگی بدون همراه داشتن گواهی نامه –داشتن  بیمه نامه ماشین – داشتن بیمه نامه شخص ثالث – استراحت کافی قبل از رانندگی 0 پرهیز از مصرف دارو های خواب آور قبل از رانندگی  – توقف و استراحت در زمان ایجاد شدن حالت خواب آلودگی  
تصادف
تصادف و مرگ یک یا چند نفر  – شکستگی – ضربه مغزی – تصادف با خودرو های سواری
آسیب به سرمایه
با ماشین ها و تجهیزات جابجایی
خواب آلودگی راننده
رانندگی در زمین لغزنده
نقص فنی ترمز
لودر کمپرسی گریدر تراکتور تانکر خودرو غلطک
ALARP536در حین تعمیر و نگهداری ، تابلو در دست تعمیر را روی غربیلک فرمان نصب کنیدآسیب به اموال و افراد        راه اندازی دستگاه هنگامی که در دست تعمیر است        جرثقیل بلدوزر بیل مکانیکی لودر کمپرسی گریدر تراکتور تانکر خودرو غلطک  حمل و نقل با ادوات و ماشین الات معرفی شده
ALARP1533تجهیزات حفاطت فردی به تعداد پرسنل و متناسب با سایز و اندازه آن ها تهیه شود و در اختیارشان قرار گیرد./مستندسازی زمان و دوره تحویل تجهیزات حفاظت فردیجراحتتجهیزات حفاطت فردی به تعداد پرسنل و متناسب با سایز و اندازه آن ها نیست.تجهیزات حفاطت فردیفرآیند کار
ALARP1533در محدوده عملیات از علائم هشدار دهنده  موانع استفاده شود.تهیه تابلوهای هشدار جه نصب در فاصله ایمن از نقاط پرخطر به تعداد موردنیاز باتوجه به آیین نامه و الزات جهت استفاده از آنهاورود افراد متفرقه به محدوده فعالیتدر محدوده عملیات از علائم هشدار دهنده و موانع استفاده نمی شود.علائم هشدار دهنده و موانعفرآیند کار
ALARP1533در محدوده عملیات از علائم هشدار دهنده  موانع استفاده شود.تهیه تابلوهای هشدار جه نصب در فاصله ایمن از نقاط پرخطر به تعداد موردنیاز باتوجه به آیین نامه و الزات جهت استفاده از آنهاورود افراد متفرقه به محدوده فعالیتدر محدوده عملیات از علائم هشدار دهنده و موانع استفاده نمی شود.علائم هشدار دهنده و موانعفرآیند کار
ALARP1533نیاز سنجی شود و تعداد تابلو در محدوده هشدار به مقدار کافی تامین شودورود افراد متفرقه به محدوده فعالیت و آسیب به آنهاتعداد تابلو در محدوده هشدار کافی نمی باشدعلائم هشدار دهنده و موانعفرآیند کار
ALARP1533تابلو و علائم ایمنی مورد نیاز در محل به طور کامل و ایمن نصب شود.افتادن تابلو و علائم  و ورود افراد متفرقه به محدوده فعالیت و آسیب به آنهاتابلو و علائم ایمنی مورد نیاز در محل به طور کامل و ایم نصب نشد است.علائم هشدار دهنده و موانعفرآیند کار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا