سازمان بین المللی استاندارد سازی

سازمان بین المللی استاندارد سازی

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، سازمان بین المللی تخصصی مرتبط با استانداردسازی در تمام زمینه های فنی و غیر فنی به جز مهندسی برق و الکترونیک (مسئولیت کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک [IEC]).

سازمان بین المللی استاندارد سازی ادامه مطلب »