دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به استناد تبصره ماده (2) آیین شورای عالی حفاظت فنی برای شرکت های پیمانکاری الزام شد.

بنابراین براساس این دستورالعمل که مورخ 26/04/1397 شمسی به همکاری هیئت دولت و شورای عالی حفاظت فنی، و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده است، کلیه کارفرمایان موظف شده اند با شرکت های پیمانکار وارد قرارداد شوند که، دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باشند.

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار مورخ 05/03/1389 به توصیب رسیده و قابل اجرایی می باشد.

مفاد این دستورالعمل در 6 بند و 33 تبصره همچنین ضمایم مربوطه در تاریخ 21/07/1397 به تصویب سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

لذا کلیه شرکت هایی که فعالیت پیمانی دارند و با دستگاه های اجرایی کارفرمایی وارد قرارداد می شوند ملزم به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شده اند.

سرفصل های دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار به شرح زیر می باشد:

 • تعاریف اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری.
 • ساختار و وظایف کمیته حفاظت فنی.
 • مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.
 • مقررات عمومی.

1-تعاریف

الف) متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت حرفه ای از مراجع قانونی مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ب) تشخیص صلاحیت ایمنی: فرآیندی است که در آن صالحیت ایمنی متقاضی با توجه به شاخصه های مندرج در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل توسط کمیته های ذی ربط احراز می گردد.

ج) کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی: کمیته ای است که وظیفه تشخیص و تأیید صالحیت ایمنی اشخاص متقاضی اخذ گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری را بر عهده دارد.

این کمیته در چارچوب آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و این دستورالعمل در سطح استان قابلیت اجرا دارد. (محل تشکیل جلسات این کمیته در اداره کل استان می باشد).

د) کمیته تجدید نظر استانی: کمیته ای است که به منظور بررسی و تجدید نظر در تصمیمات متخذه “کمیته بدوی استانی تشخیص صالحیت” در محل اداره کل استان تشکیل می شود.

ه) کمیته نظارت و بررسی: کمیته ای است که به منظور نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل و عملکرد کمیته های استانی و مبادی ذیربط و اتخاذ تصمیمات الزم حسب تشخیص در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) تشکیل می شود.

پ) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری به منظور اعلام صالحیت ایمنی متقاضی از سوی کمیته استانی تشخیص صالحیت استانی یا کمیته تجدید نظر استانی برای پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه صادر می گردد.

ت) معرفی نامه (گواهینامه موقت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری): در صورتی که متقاضی فاقد پیمان فعال در هنگام درخواست صدور گواهینامه باشد، صرفأ به منظور شرکت متقاضی در مناقصات، معرفی نامه ای با مدت اعتبار دو ماه از سوی اداره کل استان برای دستگاه برگزار کننده مناقصه صادر می شود.

نامه موقت برابر دستورالعمل های ابلاغی اداره کل بازرسی کار از طریق سامانه صادر می گردد.

ح) سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری: سامانه ای که کلیه فرآیندهای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (ثبت نام متقاضی تا صدور گواهینامه) صرفاً از طریق آن انجام می گیرد. نشانی سامانه مذکور و مالکیت معنوی و پایگاه اطلاعاتی آن (سرور) https://svcc.mcls.gov.ir/  متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار) می باشد.

خ) اداره کل استان: متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می بایست به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت شرکت (اقامتگاه قانونی) و یا محل سکونت متقاضی حقیقی مراجعه نماید.

2-ساختار و وظایف کمیته حفاظت فنی:

الف) تشکیل کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی که متشکل از افراد زیر می باشد:

 1. مدیر روابط کار استان به عنوان رئیس کمیته.
 2. رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر کمیته.
 3. رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبودن آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار استان.
 4. نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان.
 5. نماینده تشکل های عالی کارگری در استان.

تبصره 1) در صورتی که استان فاقد نمایندگان مورد اشاره در بندهای( ۴، ۵) باشد، اعضای مذکور توسط کانون عالی کارفرمایی یا تشکل عالی کارگری مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه باید معرفی و در صورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد یاد شده توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می گردند.

تبصره 2) جلسات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره 3) در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشکیل خواهد شد.

تبصره 4) احکام اعضای توسط مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای مدت دو سال صادر می گردد.

تبصره 5) رأی کمیته تشخیص صلاحیت، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری (منطبق قوانین موضوعی) از تاریخ ابلاغ رسمی، قابل تجدید نظر است.

ب) کمیته تجدید نظر استانی متشکل از افراد زیر است:

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ریاست کمیته.

 • رئیس بازرسی کار استان به عنوان دبیر کمیته.
 • بازرس کار منتخب (مسلط به امور مرتبط) با معرفی رئیس اداره بازرسی کار و تائید مدیر کل استان.
 • نماینده کانون عالی کارفرمایی در استان (به انتخاب کانون عالی کارفرمایی).
 • نماینده تشکل های عالی کارگری در استان (به انتخاب تشکل عالی کارگری).

ج) وظایف اداره بازرسی کار استان در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است:

1- انجام نظارت و بازرسی از پروژه های فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار.

2- نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله از سمت کارفرمایان.

تبصره6) تشکیل پرونده برابر دستورالعمل های ابلاغی قابل واگذاری به مبادی تعیین شده بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور می باشد.

مبادی تعیین شده موظفند، برابر دستورالعمل های ابلاغی اداره کل بازرسی کار موارد لازم را اجرایی نمایند و اداره کل استان موظف است، در صورت گزارش مستند هر گونه تخلف از سوی مبادی تعیین شده برخورد قانونی برابر دستورالعمل های ابلاغی اداره کل بازرسی کار بعمل آورد.

شناسایی پیمانکاران فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی و ارجاع پرونده های آن ها به مراجع قضایی و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق مقررات.

د) کمیته نظارت و بررسی از افراد زیر تشکیل می گردد:

 • مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی به عنوان رئیس کمیته.
 • رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد اداره کل بازرسی کار به عنوان دبیر کمیته.
 • بازرس کار منتخب(مسلط به امور مرتبط) اداره کل بازرسی کار.
 • رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار.
 • کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار.
 • نماینده کانون عالی کارفرمایی.
 • نماینده تشکل عالی کارگری.

تبصره 7) در صورت لزوم برای رسیدگی برخی موضوعات نماینده مطلع اداره کل استان حضور خواهد یافت.

تبصره 8) جلسـات با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء، رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است.

تبصره 9) احکام اعضاء توسط رئیس شورای عالی حفاظت فنی برای مدت دو سال صادر میگردد.

3- گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری شامل مشخصات زیر می باشد:

الف) نام شخص حقیقی یا حقوقی.

ب) کد ملی شخص حقیقی یا شماره شناسه شخص حقوقی.

ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت حقوقی.

د) کل کارگاه بیمه شده (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی.

ه) نشانی و کد پستی.

و) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار.

ز) زمینه فعالیت پیمانکار با ذکر مرجع ذی صلاح طبق مندرجات برگه صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

ح) مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار.

ط) درج شرایط تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه، زمان ارائه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهینامه و نیز درج بندهای ۱ ـ ۵ و ۲ ـ ۵ و ۳ ـ ۵ دستورالعمل در پشت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری.

تبصره 10) این گواهینامه با امضای مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به مدت (۲) سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.

تبصره 11) انجام کار دراستان های غیر از استان صادر کننده گواهینامه مذکور منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت و استفاده از کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی می باشد.

شاخصه های صدور معرفی نامه موقت به شرح ذیل می باشد:

 • معرفی نامه برای آن دسته از پیمانکاران فاقد پیمان فعال، صادر می گردد.
 • معرفی نامه پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه مربوطه  و ارائه مستندات لازم برابر دستورالعمل ابلاغی صرفاً جهت شرکت در مناقصه، ظرف ۳ روز کاری از طریق سامانه توسط اداره کل استان صادر می گردد.
 • معرفی نامه با امضای رئیس بازرسی کار، به مدت ۲ ماه از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.
 • معرفی نامه صرفاً برای شرکت در مناقصات به دستگاه مناقصه گذار ارائه می گردد.
 • متقاضی مکلف است نتیجه مناقصه را در سامانه ثبت نماید.
 • متقاضی اخذ معرفی نامه، پس از برنده شدن در مناقصات، مکلف است نسبت به اخذ گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری اقدام نماید.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکارن:

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جزو سوالات پرتکرار متقاضیان است که لیست مدارک به شرح زیر اعلام می گردد:

• تکمیل فرم شماره 1(فرم اطلاعات شرکت )

• تکمیل فرم شماره 2 در دفاتر اسناد رسمی بعنوان سند تعهدنامه غیرمالی) برای شرکت های دارای پروژه فعال صرفا فرم شماره 1-2 و برای شرکت های بدون پروژه فعال صرفا فرم شماره 2-2 .

• تکمیل فرم شماره 3 (در سربرگ شرکت) درخواست گواهینامه صالحیت ايمنی.

• تکمیل فرم شماره 4 (در سربرگ شرکت) لیست بیمه.

• تکمیل فرم شماره 5 (در سربرگ شرکت) لیست تجهیزات حفاظت فردی.

 • تکمیل فرم شماره 6 (در سربرگ شرکت) درخواست آموزش (در صورت نیاز)

• گواهینامه آموزشی 8ساعت کارگری برای کلیه افراد لیست بیمه

• گواهینامه آموزشی 20 ساعته کارفرمایی

• گواهینامه 16 و 40 ساعته مسئول ایمنی برای هر پیمان فعال

• ارائه کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه مديرعامل و اعضای هئیت مديره.

 • ارائه کپی برابر اصل کارت ملی مديرعامل و اعضای هئیت مديره.

 • ارائه کپی برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صالح و یا کپی پروانه بهره برداری و تاییدیه آن

 • ارائه کپی برابر اصل روزنامه های تاسیس، آخرين تغییرات مربوط به آدرس، آخرين تغییرات اعضای هئیت مديره

 • کپی اساسنامه شرکت + کپی برابر اصل صفحه اول اطالعات اساسنامه

• کپی برابر اصل سند ملکی يا قولنامه و يا اجاره نامه دفتر مرکزی

 • کپی اظهارنامه مالیاتی سال99 + کپی برابر اصل جدول 10 (درآمد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمات)

• کپی قرارداد تمامی پیمان های در حال اجرای شرکت (تمامی صفحات ممهور به مهر شرکت)

 • کپی برابر اصل لیست بیمه کارکنان هر پیمان به انضمام لیست بیمه دفتر مرکزی

 • مفاصاحساب پروژه های تمام شده طبق جدول 10 اظهارنامه مالیاتی (درامد ناخالص پ یمانکاری/ارائه خدمات (

کلیه افراد لیست بیمه و مدیر عامل و شرکت احراز هویت شوند (لینک)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

برچسب ها: دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار ، صلاحیت ایمنی پیمانکار، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

مقالات مرتبط:

صلاحیت ایمنی پیمانکاران، HSE اداره کار.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

دریافت مدرک مسئول ایمنی، HSE افسر ایمنی.

2 دیدگاه دربارهٔ «دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار»

 1. بازتاب: گواهینامه صلاحیت ایمنی (HSE) اداره کار - ایزو فرتاک49382-021

 2. بازتاب: چرا پیمانکاران نیاز به گواهینامه صلاحیت ایمنی دارند 49382

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا