ایزو 21102 چیست؟ استاندارد بین المللی در صنعت گردشگری

ایزو 21102 چیست؟

ایزو 21102 چیست؟ استاندارد ISO 21102:2020 این سند الزامات و توصیه‌های شایستگی‌ها و نتایج مورد انتظار مرتبط با شایستگی‌ها را برای رهبران فعالیت‌های گردشگری ماجراجویی مشترک برای هر فعالیت گردشگری ماجراجویانه ایجاد می‌کند که می‌تواند بر کیفیت و ایمنی خدمات ارائه‌شده تأثیر بگذارد.

ایزو 21102 چیست؟ ادامه مطلب »