گواهینامه ایزو 26000

گواهینامه ایزو 26000, مسئولیت اجتماعی

استاندارد ایزو 26000 راهنمای مسئولیت اجتماعی، دستورالعمل هایی را در مورد اینکه چگونه کسب و کارها و سازمان ها می توانند به مسئولیت خود در قبال جامعه و مردم عمل کنند، ارائه می دهد. استاندارد ایزو 26000 به تعریف مسئولیت اجتماعی، اصول و موضوعات مربوط به اقدامات موثر براساس هنجارهای بین المللی کمک می کند.

گواهینامه ایزو 26000, مسئولیت اجتماعی ادامه مطلب »